Akademický senát

Akademický senát Fakulty prírodných vied UCM

je zastupiteľským orgánom akademickej obce a základom akademickej samosprávy fakulty. AS FPV sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FPV; má najmenej jedenásť členov, z toho najmenej jednu tretinu študentov. Akademický senát zodpovedá za svoju činnosť akademickej obci.

Akademický senát má v súčasnosti 16 členov, 10 členov v zamestnaneckej a 6 členov v študentskej časti.