Členovia Akademického senátu

Výbor AS FPV
Ing. E. Ürgeová, PhD., predsedníčka AS FPV
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD., podpredsedníčka AS FPV
Bc. Dominik Hrinkino, podpredseda AS FPV za študentskú časť
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD., tajomníčka AS FPV

Členovia AS FPV:
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.

Študentská časť:
Pablo Díaz
Matúš Fedor
Mgr. Lenka Vavrincová

Volení zástupcovia FPV v AS UCM

Zamestnanecká časť:
Ing. Eva Ürgeová, PhD., podpredsedníčka AS UCM
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.

Študentská časť
Pablo Díaz
Bc. Dominik Hrinkino