Výročné správy

Správy o činnosti Akademického senátu Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Akademický senát Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len AS FPV UCM) podľa § 27 ods. 1 písm. l) Zákona NR SR č. 131/2002 o vysokých školách podáva akademickej obci fakulty raz za rok správu o svojej činnosti.

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2020-2021
Schválená 26.10.2021

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie september 2019-apríl 2021
Schválená 23.04.2021

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2018-2019
Schválená 19.9.2019

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2017-2018
Schválená 25.9.2018

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2016
Schválená 25.4.2017

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2015
Schválená 10.2.2016

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2014
Schválená 10.2.2015

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2013
Schválená 25.2.2014

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2011
Schválená 22.2.2012

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2010
Schválená 1.3.2011

Správa o činnosti AS FPV UCM za obdobie roku 2008
Schválená 29.6.2009